Advokát


doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c. (e-mail: Libor.Klimek@TrPravo.sk)

Je špecialistom pre trestné právo. V minulosti pôsobil ako poradca prvého senátu Ústavného súdu SR vo veciach trestného práva. Pôsobil taktiež na Ministerstve spravodlivosti SR ako spolutvorca zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a spolutvorca Európskej siete pre práva obetí. Neskôr založil vlastnú advokátsku kanceláriu v Bratislave. Právne služby poskytoval klientom z 8 krajín (SR, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko a Litva).

Popri advokátskej praxi pôsobí na univerzitách v 4 štátoch, kde sa taktiež špecializuje na trestné právo. Je profesorom európskeho trestného práva na Právnickej fakulte Lipskej univerzity v Nemecku (založená v r. 1409 – dnes jedna z najstarších prestížných univerzít sveta). Na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (SR) je spolugarantom získavania hodností docent a profesor v odbore trestné právo. Je externým členom komisií pre obhajoby doktorských prác z trestného práva (PhD.) na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (SR), na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (SR), na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Česko) a na Právnickej fakulte Univerzity vo Vilniuse (Litva).

Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a na univerzitách doma a v zahraničí. Na Slovensku prednášal na všetkých právnických fakultách. Pokiaľ ide o jeho zahraničné prednášky, trestnoprávne témy prezentoval napr. v Oxforde (Spojené kráľovstvo), v Cambridge (Spojené kráľovstvo), v Lipsku (Nemecko), vo Viedni (Rakúsko), v Moskve (Rusko), v Prahe (Česko), vo Varšave (Poľsko) či v Tbilisi (Gruzínsko).

Venuje sa taktiež posudkovej a expertíznej činnosti. Je oponentom diplomových, rigoróznych a dizertačných prác. Je recenzentom odborných a vedeckých kníh vydaných na Slovensku, ako aj v zahraničí. Posudzuje odborné a vedecké články pre domáce a zahraničné časopisy – napr. pre časopis Justičná revue, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR, vo Švajčiarsku pre časopis Pravidlá [Laws], ako aj aj pre ruský časopis Ekonomické problémy a právna prax [Проблемы экономики и юридической практики], ktorý vydáva renomované moskovské vydavateľstvo Yur-VAK. Ako národný expert pre slovenské trestné právo vypracováva právne analýzy pre Ústav právnych vied Poľskej akadémie vied vo Varšave a participuje ako externý člen na jej medzinárodných projektoch.

Ovláda 5 jazykov.