Advokát


Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c. je špecialistom v oblasti trestného práva. Praktické skúsenosti získal ako poradca prvého senátu Ústavného súdu SR vo veciach trestného práva. Pôsobil taktiež na Ministerstve spravodlivosti SR ako spolutvorca zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a spolutvorca Európskej siete pre práva obetí.

Popri advokátskej praxi pôsobí na akademickej pôde, kde sa špecializuje na trestné právo. Vyučuje ho na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – zároveň je spolugarantom získavania hodností docent a profesor v odbore trestné právo. Je profesorom európskeho trestného práva na Právnickej fakulte Lipskej univerzity v Nemecku. Na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe je externým členom štátnicovej komisie pre obhajoby záverečných dizertačných prác z trestného práva.

Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a na univerzitách doma a v zahraničí. Na Slovensku prednášal na všetkých právnických fakultách. Pokiaľ ide o jeho zahraničné prednášky, trestnoprávne témy prezentoval napr. v Oxforde (Spojené kráľovstvo), v Cambridge (Spojené kráľovstvo), v Lipsku (Nemecko), vo Viedni (Rakúsko), v Moskve (Rusko), v Prahe (Česko) či vo Varšave (Poľsko).

Venuje sa taktiež posudkovej a expertíznej činnosti. Je oponentom diplomových, rigoróznych a dizertačných prác. Je recenzentom odborných a vedeckých kníh vydaných na Slovensku, ako aj v zahraničí. Posudzuje odborné a vedecké články pre domáce a zahraničné časopisy – napr. pre časopis Justičná revue, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR, vo Švajčiarsku pre časopis Pravidlá [Laws], ako aj aj pre ruský časopis Ekonomické problémy a právna prax [Проблемы экономики и юридической практики], ktorý vydáva renomované moskovské vydavateľstvo Yur-VAK. Ako národný expert pre slovenské trestné právo vypracováva právne analýzy pre Ústav právnych vied Poľskej akadémie vied vo Varšave a participuje ako externý člen na jej medzinárodných projektoch.

Ovláda 5 jazykov.